Gresham_main
Gresham Golf Course
Map_pin Gresham, OR Par 72 6,043 yards 8 Followers
Default_hole
Hole 1
Par 4  •  365 yards
Default_hole
Hole 2
Par 4  •  383 yards
Default_hole
Hole 3
Par 3  •  115 yards
Default_hole
Hole 4
Par 4  •  354 yards
Default_hole
Hole 5
Par 5  •  473 yards
Default_hole
Hole 6
Par 3  •  198 yards
Default_hole
Hole 7
Par 4  •  286 yards
Default_hole
Hole 8
Par 5  •  459 yards
Default_hole
Hole 9
Par 4  •  382 yards
Default_hole
Hole 10
Par 4  •  285 yards
Default_hole
Hole 11
Par 5  •  498 yards
Default_hole
Hole 12
Par 3  •  145 yards
Default_hole
Hole 13
Par 4  •  391 yards
Default_hole
Hole 14
Par 4  •  338 yards
Default_hole
Hole 15
Par 3  •  131 yards
Default_hole
Hole 16
Par 5  •  461 yards
Default_hole
Hole 17
Par 4  •  392 yards
Default_hole
Hole 18
Par 4  •  387 yards